Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta
dissabte, 11 de juliol

Cercar a la web

Altres IdiomesIniciMapa webContacteVisita el nostre canal de FacebookVisita el nostre canal Flickr

APROVACIÓ PROVISIONAL DE SOL·LICITUDS TRANSPORT ESCOLAR COMPLEMENTARI CURS 2009/2010

31 de juliol de 2009


DECRET NÚM. 439/2009RB

A la vila de Sant Cebrià de Vallalta a trenta de juliol de dos mil nou.

Finalitzat el termini per a la presentació de sol•licituds per a la concessió de places pel servei complementari de transport escolar que oferirà l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta per aquest curs lectiu 2009-2010.

Atès que s’ha examinat la documentació presentada pels interessats, vist l’informe presentat per l’equip tècnic de gestió encarregat de realitzar les baremacions de les  sol•licituds presentades i d’acord a allò establert al punt 4.2 de les bases reguladores del procés de preinscripció per a l’assignació de places al servei complementari de transport escolar pel curs 2009-2010.

Mitjançant el present HE RESOLT:

Primer. Aprovar la llista provisional de sol•licituds admeses del procés d’assignació de places i aquelles que constitueixen fins ara la llista d’espera i que es detallen a la relació establerta a l’Annex 1.
Segon. Disposar la publicació de la present resolució al taulell d’anuncis i a la web municipal alhora que informar que es concedeix un termini de deu dies per a esmenes o reclamacions possibles.
Tercer. Informar als interessats que la concessió de la plaça suposa el dret a gaudir diàriament com a màxim per part del beneficiari del trajecte d’entrada pel matí al centre escolar i un de sortida del centre per la tarda o migdia segons l’horari de finalització del centre educatiu d’acord a allò establert al punt 6.3 de les bases reguladores
Quart. Informar que d’acord també a allò establert al punt 6.3 de les bases reguladores s’amplia el termini inicialment establert pel lliurament del document inclòs a la lletra a) d’aquest punt al dia 7 de setembre de 2009 (aquest inclòs)
Cinquè. Informar als beneficiaris que en cas que el seu fill/filla estiguin matriculats a l’IES Bisbe Sivilla s’oferirà el servei de transport en els horaris de coincidència amb el IES Lluis Doménech i Montaner. Concretament s’oferirà la baixada dels matins de dilluns a divendres i les pujades de la tarda de dilluns i dimarts.
Sisé. Informar als interessats i beneficiaris del servei que a partir del dia 31 de juliol de 2009 tindran disponible tant a la web municipal com a les oficines municipals el document d’autorització i compromís que cal lliurar i un document amb informació complementària del servei


L'alcalde                                                  Pren raó
                                                              El secretari


Signat: Jaume Borrell i Puigvert                  Signat: Francesc Barberà i Linares

Amb la col·laboració de:
Diputació de Barcelona
Ajuntament de Sant Cebrià
AJUNTAMENT DE SANT CEBRIÀ DE VALLALTA| C/ Centre núm. 27 - 08396 - Sant Cebrià de Vallalta | Telf. contacte: 937631024 Fax: 937630219