Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta
dissabte, 15 d'agost

Cercar a la web

Altres IdiomesIniciMapa webContacteVisita el nostre canal de FacebookVisita el nostre canal Flickr

LLISTAT PROVISIONAL D'ADMESOS I EXCLOSOS DE LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU DE DUES TÈCNIQUES DE L'ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL

10 de juliol de 2009


DECRET NÚM. 408/2009MC

A la vila de Sant Cebrià de Vallalta, nou de juliol de dos mil nou.

Finalitzat el termini de presentació d'instàncies d’acord a l’establert al punt 4t de la resolució d’alcaldia núm. 394 de 30 de juny de 2009 i relatiu a la celebració del procés selectiu per a la contractació mitjançant contracte d’obra i serveis de durada determinada de dos técnics/ques per a prestar els seus serveis a l’escola bressol municipal.
Atès que s'ha examinat la documentació presentada pels interessats i d'acord amb el que es disposa a la base 2a.
Mitjançant el present HE RESOLT:

Primer. Aprovar la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos de la convocatòria del procés selectiu esmentat anteriorment, restant aquesta de la següent manera:
Aspirants admesos, amb núm. de registre d’entrada: 3552; 3553; 3564; 3578; 3582; 3590; 3616; 3662; 3679; 3684; 3722 i 3726.
Segon. Disposar la publicació i notificació de la present resolució a tots els aspirants d’acord a l’establert a la base cinquena de les bases específiques del procés selectiu,
Tercer. Informar que es concedeix un termini de deu dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació de la present resolució per a esmenes o reclamacions possibles.
Quart. Establir la composició del Tribunal qualificador de la manera següent:
Presidenta: Laura Liarte i Soler  Suplent: Roser Ferron i Puig
Vocals:
Titular 1.- Marta Talamàs i Roure             Suplent 1: Sara Mateo i Herranz
Titular 2.- Maria Rosa Giménez i Salicrú    Suplent 2: Elisabet Urban i Bota
Secretari: Francesc Barberà i Linares.        Suplent: Marta Brecha i Romà
Quart. Establir que les proves tindran lloc el divendres 24 de juliol de 2009 a partir de les 9:30 hores a l’equipament del Punt Jove (C/ Martí i Pol, 2) en crida única.

L'alcalde                                                        Pren raó
                                                                    La secretària accidental


Signat: Jaume Borrell i Puigvert                        Signat: Marta Brecha i Romà

Amb la col·laboració de:
Diputació de Barcelona
Ajuntament de Sant Cebrià
AJUNTAMENT DE SANT CEBRIÀ DE VALLALTA| C/ Centre núm. 27 - 08396 - Sant Cebrià de Vallalta | Telf. contacte: 937631024 Fax: 937630219