Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta
dissabte, 15 d'agost

Cercar a la web

Altres IdiomesIniciMapa webContacteVisita el nostre canal de FacebookVisita el nostre canal Flickr

AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES PEL PROCÉS SELECTIU PER A LA CONTRACTACIÓ LABORAL DE 2 TÈCNICS/QUES DE L'ESCOLA BRESSOL

1 de juliol de 2009


DECRET NÚM. 394/2009

Vista la impugnació presentada al registre general de l’Ajuntament amb núm. de registre d’entrada 3485 i en relació al procés selectiu per a la contractació laboral de 2 tècnics/ques de l’escola bressol municipal El Rial per al curs lectiu 2009-2010.

Havent revisat els fonaments jurídics presentats als diversos punts de disconformitat relatius a la forma de celebració de la convocatòria pública del procés selectiu i tenint en consideració els motius expressats a la part expositiva de la resolució d’Alcaldia núm. 372 de 15 de juny de 2009 per la qual s’aprovava la celebració de la convocatòria del procés selectiu àgil anteriorment esmentat.

Vist allò establert a l’art. 10.2 i 55 de la llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’empleat públic en relació a la celebració de processos selectiu àgils i en relació als principis rectors que ha de regir l’accés a l’ocupació pública  l’adquisició de la relació de servei i d’aplicació analògica al personal laboral allò establert als art. 76, 77 i 78 del decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament del personal al servei de les entitats locals relatius als terminis presentació de sol•licituds, presentació d’al•legacions principalment  i art. 49, 58, 59 i 60 de la llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (en endavant LRJAPiPAC),

Per tot això,RESOLC:

Primer. Recuperar puntualment, per aquest afer, les atribucions delegades d’aquesta Alcaldia, en favor de la Junta de Govern Local.
Segon. (.../...)
Tercer. Estimar parcialment el punt 2n del text d’impugnació i modificar la redacció del segon paràgraf de la base 1a de les bases reguladores del procés selectiu restant aquesta de la següent manera:
“La jornada laboral serà a jornada complerta (37,5 hores/setmanals) dotada amb un salari brut mensual per 14 pagues de 1322,98 €. Per analogia a les places de tècnic/a de l’escola bressol existents a la plantilla de personal de l’Ajuntament, els llocs de treball estan enquadrats en l’escala d’administració general, subescala administrativa, grup de titulació C, subgrup C1 segons l’article 76 de la Llei 7/2007 de 12 d’abril, per la qual s’aprova l’Estatut Bàsic de l’empleat públic”
Quart. Ampliar el termini de presentació de sol•licituds a 6 dies naturals més a comptar des del dia 2 de juliol de 2009 (aquest inclòs) d’acord a allò establert a l’art. 49 de la LRJAPiPAC.
Cinquè. Ampliar el termini per a la presentació d’al•legacions o reclamacions a 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació de la resolució que adoptarà Alcaldia relativa a la llista d’aspirants admesos i exclosos provisionals.
Sisè. Modificar el redactat de la base 5a del procés selectiu en allò relatiu a l’inici de les proves i crida dels aspirants restant aquesta de la següent manera:
“La resolució motivada que s’adoptarà des d’Alcaldia informant de quins han estat els aspirants admesos i quins exclosos informarà alhora del lloc, data i hora de la celebració del procés selectiu”
Setè. Publicar parcialment la present resolució al taulell d’edictes i a la web municipal pel que fa a aquells punts que afecten directament a la celebració del procés selectiu.
Vuitè. (.../...)
Novè. Notificar parcialment la present resolució als interessats amb oferiment de recursos (7)

Amb la col·laboració de:
Diputació de Barcelona
Ajuntament de Sant Cebrià
AJUNTAMENT DE SANT CEBRIÀ DE VALLALTA| C/ Centre núm. 27 - 08396 - Sant Cebrià de Vallalta | Telf. contacte: 937631024 Fax: 937630219