Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta
dimecres, 21 de febrer

Cercar a la web

Altres IdiomesIniciMapa webContacteVisita el nostre canal de FacebookVisita el nostre canal de TwitterVisita el nostre canal Flickr

CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA DE LES URBANITZACIONS DE SANT CEBRIÀ DE VALLALTA

5 de maig de 2009


D'acord amb l’acord de la Junta de Govern Local (actuant per delegació de l’Alcaldia), adoptat en sessió celebrada del dia 4 de maig de 2009, pel present es procedeix a la licitació mitjançant procediment obert, amb els següents detalls:
Ens adjudicador: Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta.
Objecte del contracte: (no divisible en lots) Prestació del servei de neteja de les Urbanitzacions de Sant Cebrià de Vallalta.
Termini d'execució del servei: 4 anys, prorrogables.
La tramitació és ordinària i el procediment l'obert
Pressupost de licitació: 134.579,43 euros (sense IVA del 7%) per any.
Garantia provisional:  3.919,79 euros.
La informació i documentació pot obtenir-se a la Casa de la Vila de Sant Cebrià de Vallalta al c/ del Centre 27 (08396). Telèfon: 937.631.024. Fax: 937.630.219, fins 15 dies naturals posteriors a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci al BUTLLETÍ OFICIAL de la Província.
Classificació del contractista: No s’exigeix
La presentació de les pliques es farà a l'adreça esmentada fins al dia natural que faci 15 a comptar des de l'endemà a la present publicació (si resulta ser festiu el següent feiner). La documentació a presentar la recull la base 15) del plec de clàusules administratives particulars.
El licitador haurà de mantenir la seva oferta com a mínim tres mesos a comptar des de la data d'obertura de les pliques. No hi ha admissió de variacions.
L'obertura de proposicions es farà a l'adreça esmentada. Els sobres primers l'endemà de la data de finalització de presentació de pliques, a les 12 hores i; els sobres segons, al 7é dia hàbil posterior a l’obertura del sobre 1r o, si aquest és festiu o dissabte, el primer dia hàbil posterior, també a les 12 hores.
El contractista es farà càrrec de les despeses del present anunci.

Sant Cebrià de Vallalta, 5 de maig de 2009
L’ALCALDE

Signat: Jaume Borrell i Puigvert.

Amb la col·laboració de:
Diputació de Barcelona
Ajuntament de Sant Cebrià
AJUNTAMENT DE SANT CEBRIÀ DE VALLALTA| C/ Centre núm. 27 - 08396 - Sant Cebrià de Vallalta | Telf. contacte: 937631024 Fax: 937630219